Maskinteknik – Fartygsförlagd utbildning

Kurskod M401105
Studiepoäng 24
Lärandemål

Efter fartygsförlagd utbildning skall den studerande:
– kunna utföra de arbetsmoment som ingår i de nationella praktikböckerna för vaktman och vaktmaskinmästare.
– ha förmåga att genomföra arbete i maskin ombord på ett fartyg.
– ha ökad kunskap om arbetsuppgifter i branschen samt fördjupade kontakter med branschen.

Innehåll

Fartygsförlagd utbildning följer godkänt program som krävs enligt gällande bemanningsförordning.
För varje studerande som bedriver studier vid utbildningsprogrammet för maskinteknik ingår minst 80 dagar fartygsförlagd utbildning. Fartygsförlagd utbildning är obligatorisk för vaktmaskinmästarbehörighet och minst 180 dagar ombord krävs för erhållande av behörighet.
Fartygsförlagd utbildning kan delvis ske under terminerna, och den styrs av en godkänd praktikbok som följer STCW-konventionen. De studerande förses med personlig praktikbok som ifylls kontinuerligt under den fartygsförlagda utbildningen.

Handledare på fartyg utbildas för fartygsförlagd utbildning, i handledarutbildningen ingår bl.a. direktiv för ifyllning av praktikboken. I handledarens uppgifter ingår också att utveckla och övervaka de studerandes studier ombord tillsammans med praktikansvarig.

Utvärdering av den fartygsförlagd utbildning sker med hjälp av utvärderingsblanketter som handledaren och den studerande ifyller och sänder till praktikansvarig studiehandledare.

Närvaro

8 timmar ombordpraktik per dag, minst 80 omborddagar och totalt 24 sp. Arbetstiden ska motsvara heltidsarbete inom branschen.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår på basen av ifylld praktikbok. Arbetsintyg från arbetsgivare.

Kurslitteratur och studiematerial

Godkänd praktikbok.

Förkunskaper

Studerande skall ha avlagt studieprestationer motsvarande kraven för beviljande av studiemedel.

Dokumentering

Avlagd fartygsförlagd utbildning noteras i studiekortet samt i praktikboken. Godkänd / underkänd.

Arbetsformer

Handledd fartygsförlagd utbildning

Övrigt

Praktik för behörighet som vaktman valideras som 60 dagar fartygsförlagd utbildning.
För studerande med vaktmaskinmästarbehörighet valideras den fartygsförlagda utbildningen i sin helhet.
Kursen genomförs under studierelaterade förhållanden jämförbara med arbete. Den studerande har anvisats platsen för praktik under uttalad tidsperiod av utbildnings- eller undervisningssamordnaren (Finlex 2002/1318). Tiden ombord betraktas i sin helhet som fartygsförlagd utbildning.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 20:18