Maskinteknik – Miljövård

Kurskod M302103
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap i enlighet med kraven enligt STCW 2010 Sektion A-III/1 och A-III/2.
– Kunskap om centrala miljöproblem i anslutning till fartygsdriften och förståelse för de försiktighetsåtgärder som skall vidtas för att förhindra förorening av den marina miljön.
– Kunskap om procedurer som motverkar förorening och all utrustning som har samband därmed.

Contents

– Centrala miljöproblem i anslutning till fartygstrafiken såsom avgasemissioner, avfallsolja, olika slags avfall, fartygskemikalier och bottenfärger
– Åtgärder för att förhindra miljöförorening
– Internationella och nationella regelverk och krav på hanteringen av miljöskadliga ämnen (MARPOL, HELCOM och OPA 90)
– Förfaringssätt vid förorening i hamn och till sjöss (SOPEP)
– Skyddsorganisation enligt SMS
– Fartygskonstruktion med avseende på SOLAS- kraven
– Myndighetskontroll och -övervakning
– Praktiska ”case”

Attendance

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen.

Material

Öhman, Tony. (1998). Kompendium gällande MARPOL 73/78, OPA 90, SOPEP, Östersjökonventionen. Mariehamn: Högskolan på Åland.

MARPOL 73/78: articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships. (2002). London: IMO. 511 s

Prerequisite

Teknisk kemi.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar.

Utskriven 30 oktober 2020 kl 06:43