Maskinteknik – Elteknik

Kurskod M112104
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande ha:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III (standards regarding
engine department), section A-III/1 (training in electrical workshop skills relevant to
the duties of an engineer officer), table A-III/1 (function: electrical, electronic and
control engineering at the operational level) and section A-III/5, table A-III/5
(function: electrical, electronic and control engineering at the support level),
– tillsammans med kursen elektronik uppfylls STCW 2010 kraven ovan,
– grundläggande kunskaper att tillgodogöra sig innehållet i efterföljande kurser i
elmaskiner och anläggningar samt kunna genomföra el-tekniska laborationer (på
operational och management nivå),
– grundläggande kunskaper i elsäkerhet.

Innehåll

– Likströmsteori.
– Enfas och trefas växelströmsteori med motstånd, kondensatorer, induktanser.
– Serie-, parallellresonanser och övertoner.
– Aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
– Summering av laster.
– Elektriska mätinstrument och mätmetoder.
– Statisk och dynamisk el, ESD.
– Elsäkerhetsföreskrifter.
– Laborationer elektrisk mätteknik.

Närvaro

64 timmar lektioner och övningar (obligatorisk närvaro vid laborationer).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga tentamina, godkända övningar och inlämnade lab.rapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Jukka Ahoranta (2016). Elteknik. 4. uppl. ISBN: 9789521300127
SFS 6002 i praktiken. 3. uppl. ISBN: 9789522312655
Kompletterande artikelsamlingar som tillhandahålls av läraren.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Laborationsutrustning

Förkunskaper

Magnetism och induktion från fysiken.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer (mät- och kopplingsövningar).

Utskriven 19 augusti 2019 kl 19:11