Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 2

Kurskod M111204
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande ha:
– förstärkt kunskap om fartygs maskinsystem,
– kännedom om myndigheters och klassificeringssällskaps bestämmelser för
fartyg med olika grad av automation.
Bör väl motsvara gällande STCW-kod.

Contents

Uppstart och drift av hela maskinanläggning för olika fartygstyper (bilfärja,
tankfartyg)
– Manöversystem för huvudmotor kopplad till fast propeller
– Ångsystem
– Turbogenerator, axelgenerator
– Automationstekniska övningar
– Operativ träning
– Samkörningsövningar med bryggsimulator
– Läckstabilitetsövningar

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt obligatoriska
övningsuppgifter

Material

Artikelsamling
Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Prerequisite

Övningar i maskinrumssimulator 1
Fartygsteknikens grunder

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:49