Maskinteknik – Fartygsdieselmotorer 2

Kurskod M110503
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha utvecklat en fördjupad förståelse för dieselmotorns termodynamik och mekanik, samt visar förmåga att självständigt utföra ett projektarbete relaterat till fartygsdieselmotorer.

Contents

Projektarbete som omfattar tillämpning av kursinnehållet i tidigare kurser på en given övningsmotor i maskinrumssimulatorn. Med tillverkardata och rapporter som grund utförs självständiga beräkningar och analyser som sammanställs till ett projektarbete.

Attendance

Närvaroskyldighet gäller demonstrationer, övningar och studiebesök.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd projektrapport

Material

Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 1). Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2003). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.
Berörda kapitel i Kees Kuiken (2007) Dieselengines I och II
Sammanställning av föreläsningsunderlag
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Prerequisite

Teknisk termodynamik, Fartygsdieselmotorer 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Projektarbete med handledning

Utskriven 26 oktober 2020 kl 09:38