Maskinteknik – Fartygsteknikens grunder

Kurskod M110103
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om fartygstyper,
måttdefinitioner (linjära, rymd och vikt), fartygsritningar, skrovets uppbyggnad,
korrosion, skrovunderhåll, skrovhaverier, nationella och internationella
bestämmelser, brandskydd, huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper.

Contents

Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– Korrosion, korrosionsskydd och skrovunderhåll
– Effektbehov och släpmotstånd
– Huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper och deras viktigaste egenskaper
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Trafi samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori-, ritningsläsnings- och räkneuppgifter.

Material

– Klaas van Dokkum(2010) Ship Knowledge
– fartygsritningar
– utdrag ur sjöfartsteknikska tidsskrifter och kompendier
– internetmaterial över fartygsteknisk utrustning
– SOLAS: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001) London: Imo

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar i klass, övningar ombord på skolfartyg, studiebesök
ombord på fartyg och varvsbesök.

Utskriven 21 oktober 2020 kl 10:15