Maskinteknik – Kraftanläggningar

Kurskod M108103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– känna till och kunna analysera olika energiomvandlingsprocesser inom kraftverksteknik
– kunna utföra ekonomiska beräkningar och bedöma lönsamhet i produktion och investeringar inom energiområdet
– känna till landets energianvändning och olika energikällor.

Innehåll

Olika kraftverksprocessers termodynamik, verkningsgrader (kondenskraftverk, mottryckskraftverk, kraftvärmeverk, gasturbinkraftverk, kombikraftverk)
Komponenter och kringutrustning
Driftsätt och reglering
Fjärrvärmeproduktion och distribution
Simulering av processer
Energiackumulatorer
Samproduktion av el- och värmeenergi
Olika kraftverkstypers kostnadsstruktur
Belastningsdiagram och varaktighetsdiagram
Debiteringstariffer för el- och värmeenergi
Lönsamhetskalkyler
Energiförbrukning och energikällor

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.
Artikelsamling

Förkunskaper

Teknisk termodynamik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 28 oktober 2021 kl 16:50