Maskinteknik – Kraftanläggningar

Kurskod M108103
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– känna till och kunna analysera olika energiomvandlingsprocesser inom kraftverksteknik
– kunna utföra ekonomiska beräkningar och bedöma lönsamhet i produktion och investeringar inom energiområdet
– känna till landets energianvändning och olika energikällor.

Contents

Olika kraftverksprocessers termodynamik, verkningsgrader (kondenskraftverk, mottryckskraftverk, kraftvärmeverk, gasturbinkraftverk, kombikraftverk)
Komponenter och kringutrustning
Driftsätt och reglering
Fjärrvärmeproduktion och distribution
Simulering av processer
Energiackumulatorer
Samproduktion av el- och värmeenergi
Olika kraftverkstypers kostnadsstruktur
Belastningsdiagram och varaktighetsdiagram
Debiteringstariffer för el- och värmeenergi
Lönsamhetskalkyler
Energiförbrukning och energikällor

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Material

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.
Artikelsamling

Prerequisite

Teknisk termodynamik

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 26 oktober 2020 kl 08:36