Maskinteknik – Ång- och gasturbiner 2

Kurskod M107303
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha fördjupade kunskaper om turbiner och system för att kunna ansvara för skötsel och ekonomisk drift.

Innehåll

– Verkningsgrader samt inverkande faktorer
– Gasers strömning i fasta och roterande kanaler
– Processer, system, detaljer
– Utvecklingstrender
– Myndighets- och klassningssällskapskrav

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända uppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.

Artikelsamling

Förkunskaper

Ångteknik, Teknisk termodynamik, Ång- och gasturbiner 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, presentation

Utskriven 28 oktober 2021 kl 03:40