Maskinteknik – Pumpar och rörledningar

Kurskod M105303
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– kunna dimensionera rörsystem, praktiskt använda sig av pump- och systemkurvor och välja lämplig pump för en process, välja lämplig reglerform för pumpar samt dimensionera och reglera fläktar.
– känna till olika pump- och fläkttypers uppbyggnad och egenskaper samt förekommande driftproblem liksom rörlednings-standard, -scheman och -armaturer.

Innehåll

Rörledningar: ritningar, dimensionering, armaturer och kopplingar, upphängning, isolering, märkning, material.
Pumpar: pumptyper, egenskaper, dimensionering, installation, underhåll, reglering, kavitation.
Fläktar och kompressorer: typer, egenskaper, dimensionering.

Närvaro

Närvaro enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 673-1289.
Artikelsamling

Förkunskaper

Teknisk termodynamik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 28 oktober 2021 kl 16:18