Maskinteknik – Hållfasthetslära 2

Kurskod M104403
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
– Fördjupade kunskaper i de hållfasthetstekniska aspekterna vid konstruktionsprocessen samt fördjupad förståelse i hållfasthetslärans betydelse som en del i denna vid sidan av övrig planering

Contents

– Beräkning av vridningskjuvspänningar, icke cirkulära tvärsnitt och tunnväggiga rör
– Beräkning av spänningar i tjockväggiga tryckkärl
– Tvärkraft- och momentdiagram, godtycklig belastning
– Beräkning av spänningar, nedböjning och lutning i en balk med elementarfallstabell och superposition
– Beräkning av spänningar, nedböjning och lutning i en balk med elastiska linjens differentialekvation
– Kännedom om vinkeländringsmetoden för beräkning av nedböjning och lutning i enkla fall
– En krökt balks uppförande vid böjning och spänningarna i enkla fall
– Skillnaden mellan elastisk och oelastisk knäckning
– Dimensionering av en centralt belastad balk för knäckning i enlighet med normerna
– Utmattningens natur och brottmekanik
– Dimensionering av icke svetsade maskindelar för
utmattning
– Sammansatta spänningar i enkla konstruktioner beräknade med FEM-program, jämförelsespänning-von Mises spänningar

Attendance

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Material

Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 391 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram: Comsol och Inventor

Prerequisite

Matematik 1, Mekanik 1 och Hållfasthetslära 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet godkänd).

Teaching methods

föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter och datorberäkningar

Utskriven 26 oktober 2020 kl 08:49