Maskinteknik – Hållfasthetslära 2

Kurskod M104403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
– Fördjupade kunskaper i de hållfasthetstekniska aspekterna vid konstruktionsprocessen samt fördjupad förståelse i hållfasthetslärans betydelse som en del i denna vid sidan av övrig planering

Innehåll

– Beräkning av vridningskjuvspänningar, icke cirkulära tvärsnitt och tunnväggiga rör
– Beräkning av spänningar i tjockväggiga tryckkärl
– Tvärkraft- och momentdiagram, godtycklig belastning
– Beräkning av spänningar, nedböjning och lutning i en balk med elementarfallstabell och superposition
– Beräkning av spänningar, nedböjning och lutning i en balk med elastiska linjens differentialekvation
– Kännedom om vinkeländringsmetoden för beräkning av nedböjning och lutning i enkla fall
– En krökt balks uppförande vid böjning och spänningarna i enkla fall
– Skillnaden mellan elastisk och oelastisk knäckning
– Dimensionering av en centralt belastad balk för knäckning i enlighet med normerna
– Utmattningens natur och brottmekanik
– Dimensionering av icke svetsade maskindelar för
utmattning
– Sammansatta spänningar i enkla konstruktioner beräknade med FEM-program, jämförelsespänning-von Mises spänningar

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen inkluderande teori- och räkneuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlberg, T. (2001). Teknisk hållfasthetslära. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 391 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram: Comsol och Inventor

Förkunskaper

Matematik 1, Mekanik 1 och Hållfasthetslära 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

föreläsningar, räkneövningar, inlämningsuppgifter och datorberäkningar

Utskriven 19 oktober 2021 kl 02:08