Maskinteknik – Fysik 3

Kurskod M005304
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom hydrodynamik, akustik, termodynamik, elektricitet och optik

Contents

– Hydrodynamik:
Fluider, densitet och tryck, tryckmätning. Hydrostatik, Pascals princip, Arkimedes’ princip. Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation
– Akustik:
Ljudvågor, ljudhastighet, interferens. Intensitet och ljudnivå, övertoner, svävningar. Doppler-effekten
– Termodynamik:
Kinetisk gasteori, adiabatisk expansion. Entropi, termodynamikens andra lag, värmemaskiner, kylmaskiner, statistisk mekanik.
– Elektricitet och magnetism:
Förskjutningsström, Maxwells ekvationer.
Elektromagnetiska svängningar, växelströmmar, transformatorer. Elektromagnetiska vågor, polarisation, reflektion, refraktion, dispersion.
– Optik:
Bilder, speglar, linser, optiska instrument. Interferens, diffraktion, koherens, intensitet, fasförskjutning.

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter
Laborationsrapporter

Material

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky’s university physics: with Modern Physics Technology Update. (int. ed. of 13th ed.). Boston: Pearson Education.
eller
Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (global ed. 4th ed.). Boston: Pearson Education
eller
Halliday, Resnick, Walker J (2011). Principles of Physics. (int. stud. vers. 9th ed.). John Wiley & Sons, Inc.

Prerequisite

Fysik 2

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar
Hemuppgifter, självstudier
Laborationer

Utskriven 29 oktober 2020 kl 06:52