Maskinteknik – Fysik 1

Kurskod M005104
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar och partikelsystem, mekanik för stela kroppar, samt statik.

Contents

– Partiklar:
fysikens metoder, fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning, rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner, Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar, arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Partikelsystem:
masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, impuls och elastiska och inelastiska kollisioner
– Stela kroppar:
stela kroppars rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rotationsdynamik, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment
– Statik:
jämvikt och jämviktsvillkor, elasticitet

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter.
Laborationsrapporter.

Material

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2013). Sears and Zemansky’s university physics : with modern physics update. (int. ed. of 13th rev. ed.). Boston:Pearson Education.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Kompendium

Prerequisite

Baskurs i matematik, Matematik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar.
Hemuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 23:01