Maskinteknik – Fysik 1

Kurskod M005104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom mekanik för partiklar och partikelsystem, mekanik för stela kroppar, samt statik.

Innehåll

– Partiklar:
fysikens metoder, fysikaliska storheter och enheter, storleksordning och uppskattning, rörelse längs en rät linje, rörelse i två eller tre dimensioner, Newtons rörelselagar, tillämpningar på Newtons lagar, arbete och kinetisk energi, potentialenergi och energikonservering
– Partikelsystem:
masscentrum, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, impuls och elastiska och inelastiska kollisioner
– Stela kroppar:
stela kroppars rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rotationsdynamik, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment
– Statik:
jämvikt och jämviktsvillkor, elasticitet

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar, hemuppgifter.
Laborationsrapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2013). Sears and Zemansky’s university physics : with modern physics update. (int. ed. of 13th rev. ed.). Boston:Pearson Education.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Kompendium

Förkunskaper

Baskurs i matematik, Matematik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, kontrollskrivningar, övningar.
Hemuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 28 oktober 2021 kl 17:54