Maskinteknik – Teknisk finska nivå 2

Kurskod M003205
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande:
Jag kan berätta kort om mig själv, min utbildning och min arbetslivserfarenhet. Jag kan kort beskriva min arbetsinsats och utvärdera den med enkla ord. Jag kan nöjaktigt presentera verksamhet på företag och organisationer. Jan kan nöjaktigt berätta om produkter, tjänster och processer skriftligt och muntligt samt diskutera dessa. Jag kan nöjaktigt ta hand om kontakter i arbetslivet, t.ex. e-post, reklamation, telefon, samt enkla rapporter. Jag kan nöjaktigt ge och ta emot instruktioner på arbetsplats.
Jag kan ta reda på det mest centrala innehållet i texter inom den egna branschen.

Innehåll

Repetition av ord och grammatik från tidigare kurs(er). Ord, texter och övningar om t.ex. teman hamn, väder, fartyg, besättning, säkerhet ombord, i maskinrum, dieselmotor, elektricitet, elapparater och arbete ombord.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid redovisning av arbetsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Aktivt deltagande med stort eget ansvar. Godkända arbetsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ett urval lämpliga texter.

Undervisningsmaterial
(högskolan tillhandahåller)

E- ordböcker via Högskolans hemsida

Förkunskaper

Finska nivå 3.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekortet. U-G-VG.

Arbetsformer

Olika typer av arbetsuppgifter med handledning. Redovisningar skriftligt och muntligt, individuellt och i grupp

Övrigt

Studeranden ges en möjlighet att fördjupa sig i ett intresseområde individuellt eller i par.

Utskriven 20 oktober 2021 kl 14:05