Informationsteknik – Engelska 1

Kurskod Y031207
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande:
– kunna diskutera sitt studieprogram, sina framtidsplaner och sin
arbetslivserfarenhet.
– kunna hitta information på engelska på Internet och i databaser inom sin bransch
och motivera sina val källkritiskt.
– kunna läsa vetenskaplig text på engelska samt skriva referat och
sammanställningar.
– kunna presentera sig själv och sina ämneskunskaper muntligt och skriftligt på
lämplig stilnivå

Upon completion of the course, students should:
– be able to discuss their study program, their plans for the future and their
work.
– be able to find information in English on the Internet and in databases
and motivate their choices critically
– be able to read scientific text in English as well as to write summaries of texts
– be able to present themselves and their subject knowledge verbally and in writing
in appropriate style

Innehåll

Läsning av vetenskaplig text, användning av Internetbaserade resurser, muntlig och
skriftlig presentation, källkritik.

Reading of scientific text, use of Internet-based resources, oral and
written presentation, source criticism.

Närvaro

Attendance required according to assignments on Meet online.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Examination

Aktivt deltagande på Meet. Redovisning av inlämningsuppgifter godkänd. Alla dessa bedöms på skalan 1-5 (E-A enligt Bolognasystemet) där 1 motsvarar 50-60%, 2 motsvarar 60-70%, 3 motsvarar 70-80%, 4 motsvarar 80-90% och 5 motsvarar 90-100%. Under 50% ger vitsordet U.
Final exam, completion of written and oral tasks. All of these are assessed on a scale of 1-5 (E-A according to the Bologna system) where 1 corresponds to 50-60%, 2 corresponds to 60-70%, 3 corresponds to 70-80%, 4 corresponds to 80-90% and 5 corresponds to 90-100%. Below 50% results in the grade F.

Assignments submitted in time and approved.

Kurslitteratur och studiematerial

Allmänvetenskapliga artiklar, facktidskrifter och webbplatser.

General articles, journals and websites.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort, skalan är 1-5. (Vid validering används vitsordet Godkänd).
Grades 1-5 are entered in the transcript of records. (For validation, the grade Pass is used).

Arbetsformer

En distanskurs med korta föreläsningar, muntlig och skriftlig presentation av material relaterade till det egna
studieprogrammet, läsning och utvärdering av andra studerandes texter, gruppdiskussioner
och -uppgifter, branschkontakter.

Lectures, oral and written presentation of material related to one’s own
study program, reading and evaluation of other students’ texts, group discussions
and tasks, business contacts.

Utskriven 03 december 2022 kl 18:53