Informationsteknik – Praktik

Kurskod I400402
Studiepoäng 30
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
– Erfarenhet av arbete inom ett IT-företag, inom IT-verksamhet
vid ett företag eller inom IT-verksamhet vid en organisation
– Erfarenhet av arbetsuppgifter inom IT-området där handledning
och IT-kunnande finns att tillgå på företaget/i organisationen
– Ökad kunskap om arbetsuppgifter i branschen samt fördjupade
kontakter med branschen
– Fördjupad kunskap inom det eller de delområden den
studerande har arbetat inom under sin praktiktid.

Innehåll

Praktiken skall på förhand godkännas av studiehandledaren/praktikansvarig och praktikavtal skrivas om inte arbetsavtal ingås.
Praktiken skall vara så utformad att den stöder träning samt fördjupning
inom utbildningens yrkesämnen.
Arbetsformer:
Den studerande söker aktivt praktikplats vid företag och organisationer,
lämnar intyg över praktiktiden från arbetsgivaren i praktik-klassrummet i Classroom.
Praktiken genomförs under lämpliga tidpunkter under utbildningstiden,
på för praktiken avsatt tid eller så att arbetet med övriga kurser inte
störs av praktiken.

Närvaro

Hela praktiken omfattar 30 sp vilket motsvarar 20 veckors
heltidsarbete. Arbetstiden ska motsvara heltidsarbete inom branschen.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Arbetsintyg från arbetsgivare och praktikrapport inlämnas i praktik-klassrum i Classroom. Studerande bereds möljighet att utvärdera sin praktik.

Förkunskaper

Minst 60 sp avklarade av utbildningsprogrammets kurser med undantag för praktiken på årskurs 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort.

Utskriven 06 december 2023 kl 05:30