Informationsteknik – Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen

Kurskod I340603
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

– känna till en arbetsgrupps och ett teams utvecklingscykel
– vara medveten om det som kännetecknar det goda teamets och gruppens förutsättningar och arbetsmiljö
– ha en klarare bild av sig själv som teammedlem
– se vilket chefs- och ledarskap som är kopplat till den goda respektive dysfunktionella gruppen

After having finished the course the student should be able to:

– be aware of the team’s developmental cycle
– be aware of what distinguishes the good team, its preconditions and working environment
– have a clearer self-image of being a team member
– see what sort of management is linked to the successful but also the dysfunctional group

Innehåll

– grupputveckling
– grupputvecklingsstrategier
– grupprelaterad självkännedom
– personalledning

– team development
– team development strategies
– group-related self awareness
– staff management

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen.

Active when present and mandatory attendance at especially mentioned dates.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkänd intervju- eller gruppuppgift.
Godkänt vitsord noteras i studiekort enligt skalan 1-5, se bedömningskriterier nedan (Vid validering används vitsordet Godkänd).

(5) Den studerande omfattar och kan utveckla ett eget förhållningssätt till begreppet teamutveckling, som i princip speglar en fullvärdig medarbetares eller ledares agerande.

(4-3) Den studerande kan återge och tillämpa teorin på ett sätt som motsvarar en välfungerande medarbetares repertoar i arbetsgrupper.

(2-1) Den studerande har grundläggande insikter i teamutveckling och medarbetarskap på en nivå som motsvarar en nyanställds.

Passed interview or group assignment.
The grade 1-5 is noted in the study card, please see assessment criteria below (when validating the grade used is Passed).

(5) The student comprehends and can fully relate to the concept of team development, on a level of a professional co-worker or manager.

(4-3) The student understands and is able to use the theory on the level of a well-adapted co-worker in a working team.

(2-1) The student has basic insights into team development and co-working on the level of a newly employed.

Kurslitteratur och studiematerial

Wheelan, S.A. (2017). Att skapa effektiva team. Studentlitteratur.
Nilsson, B. & Waldemarsson, A-K. (2021). Kommunikation – samspel mellan människor. Studentlitteratur.

Wheelan, S.A. (2016). Creating effective Teams. SAGE.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion och praktiska övningar.

Lectures, work group, projects, discussion and practical training.

Utskriven 09 december 2022 kl 19:08