Informationsteknik – Systemutvecklingsmetodik

Kurskod I180102
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om hur programvara kan utvecklas på ett systematiskt och disciplinerat sätt. För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för olika typer av mjukvaruutvecklingsprocesser samt deras användningsområden
– skapa kravbeskrivningsdokument, designmodeller samt prototyper
– redogöra för och tillämpa vanliga systemarkitekturmodeller
– redogöra för och tillämpa tekniker för verifikation och validering
– redogöra för principerna för öppen källkod
– använda sig av tekniska hjälpmedel för systemutveckling

Innehåll

Mjukvaruutvecklingsprocesser
Kravspecifikation och -analys
Användargränssnittsprototyper
Systemarkitekturer
Principer för öppen källkod
Verifikation och validering av mjukvara
Versionshanteringssystem
Systemutveckling i projektform

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer, genomgång av inlämningsuppgifter samt vid projektmöten.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande kan redogöra för olika typer av mjukvaruutvecklingsprocesser.
Den studerande kan skapa översiktliga kravbeskrivningar i text- och diagramform.
Den studerande kan skapa statiska användargränssnittsprototyper.
Den studerande kan redogöra för vanliga systemarkitekturer samt ställa upp en motsvarande arkitekturdesign.
Den studerande kan redogöra för funktionsprinciperna för öppen källkod.
Den studerande kan redogöra för olika valideringstekniker.
Den studerande kan använda ett versionshanteringssystem för att lagra och hämta data.
Den studerande medverkar aktivt i ett systemutvecklingsprojekt.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande kan skapa detaljerade kravbeskrivningar i text- och diagramform.
Den studerande kan skapa interaktiva användargränssnittsprototyper.
Den studerande kan skapa en anpassad arkitekturdesign utgående från en given problemställning.
Den studerande kan välja ut lämpliga valideringstekniker utgående från en given problemställning.
Den studerande kan använda ett versionshanteringssystem för att skapa och sammanslå förgreningar.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande kan självständigt skapa en välanpassad och mångsidig kravspecifikation samt arkitekturdesign för ett givet system.
Den studerande kan kritiskt granska och diskutera olika aspekter av systemutvecklingsprocessen.
Den studerande medverkar synnerligen aktivt och målmedvetet i ett systemutvecklingsprojekt.

Kurslitteratur och studiematerial

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. (10. ed.). Pearson. 810 s.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Totalt 6sp*26.7h/sp=160h
20h Föreläsningar
4h Studiebesök
20h Gemensamma övningar
90h Grupparbeten
6h Projektmöten
16h Självständigt arbete
4h Tentamen

Minst 60h/37% kan utföras på distans. Mera om grupperna kommer överens om att arbeta på distans.
100% digitalt kursmaterial.

Utskriven 30 november 2022 kl 08:35