Informationsteknik – Utveckling av webbapplikationer (Javascript frontend+backend)

Kurskod I161401
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska helhetsmässig utveckling av applikationer för internet. Den studerande ska behärska skedena för planering, utveckling och implementering, samt dokumentation. Den studerande ska kunna använda sig av de väsentligaste principerna för programdesign för webbapplikationer samt systematiskt kunna utveckla en applikation utifrån uppgjord plan. Den studerande ska behärska Full Stack-programmering i JavaScript-miljö.
För att uppfylla målet ska den studerande:
– Kunna planera utvecklingen en applikation för internet
– Kunna välja rätt verktyg och systematiska arbetsmetoder för ändamålet
– Behärska programmering i JavaScript på såväl klientsidan som på serversidan
– Förstå och kunna arbeta med datalagringsformatet JSON
– Förstå och kunna tillämpa Ajax som metod för informationshämtning
– Behärska principerna för utformning av ändamålsenlig dokumentation för en webbapplikation

Innehåll

Kursen introducerar grunderna i planering och utveckling av applikationer för internet. Kursen fokuserar teoretiskt och praktiskt på programmering mot två huvudsakliga sidor av programexekvering – klientsidan (front-end) och serversidan (back-end). Det centrala programmeringsspråket är JavaScript. På klientsidan behandlas hur JavaScript-bibliotek kan användas för att skapa webbapplikationer som exekveras på klientsidan. På serversidan behandlas hur JavaScript (Node.js) kan användas för att skapa webbapplikationer som exekveras på serversidan. I kursen behandlas också Ajax som metod för att hämta information från server till klientsidan i realtid.
– Programdesign och planering av utvecklingen av en applikation för internet
– Wire Framing
– Introduktion till trender för användargränssnitt på internet
– Uppgörande av applikationens Master Page
– Synkron vs asynkron programmeringsmodell
– JavaScript för klientsidan
– Funktioner, objekt och metoder i JavaScript
– Node.js för serversidan
– Datalagringsformatet JSON
– Http-request POST/GET
– Programmeringsramverket Express
– Asynkron informationshämtning med Ajax och DOM
– Best Practices för dokumentation av webbapplikationer

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av projektuppgifter.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända projektuppgifter.

Vitsordsskalan 1-5 utgörs av bedömningskriterierna:

Tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i applikationsutveckling för internet.
Den studerande kan implementera enkla JavaScript-program på klientsidan som använder funktionsanrop på aktiviteter och ger en respons till användaren.
Den studerande kan implementera enkla JavaScript-program på serversidan som använder funktionsanrop med in- och retur-värden som hämtas från servern och skrivs ut till klienten.

Goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter i utveckling av webbapplikationer. Den studerande kan framställa en korrekt ritning över en applikation och planera utvecklingsarbetet enligt planering.
Den studerande behärskar systematiska arbetsmetoder för utveckling och implementering av applikationer för internet.
Den studerande kan implementera avancerade JavaScript-program på serversidan som hämtar information ur textfiler eller databaser.
Den studerande kan implementera avancerade JavaScript-program på klientsidan som kommunicerar med servern i realtid och uppdaterar information till användaren utan refresh.

Berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter i utveckling av webbapplikationer.
Den studerande kan implementera avancerade back-end-program som effektivt använder tillgängliga klassbibliotek.
Den studerande behärskar informationsflödet mellan front- och back-end och kan implementera program som läser, skriver, uppdaterar och raderar data på serversidan.
Den studerande följer god struktur för applikationsutveckling och programmering.
Den studerande dokumenterar applikationen enligt Best Practices för webbapplikationer.

Kurslitteratur och studiematerial

Niederst Robbins, J. (2018). Learning Web Design: A Beginner’s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics (5th ed.). O’Reilly.
Purewal, S. (2014). Learning Web App Development: Build Quickly with Proven JavaScript Techniques. O ’Reilly.
W3Schools.com
Nodejs.com
Expressjs.com

Dokumentering

Godkänt vitsord 1-5 noteras i studiekortet (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projektuppgifter.

Utskriven 09 december 2022 kl 19:05