Informationsteknik – Laboration 2

Kurskod I160703
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fördjupad förståelse för och praktisk erfarenhet av mjukvaruutvecklingsprocessen på självständigt sätt i en aktuell mjukvaruutvecklingskontext
För att uppfylla målet skall den studerande:
– självständigt kunna utföra ett medelstort mjukvaruutvecklingsprojekt
– kunna arbeta inkrementellt och systematiskt redogöra för utvecklingen i små steg
– nå upp till de kvalitativa krav som ställs på projektet samt tillhörande dokumentation

Innehåll

Problemanalys
Systemutveckling
Felsökning, Testning, Dokumentation
Agil utveckling, design och dokumentation
Presentation av arbete

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid rapporteringstillfällen.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Slutfört och godkänt projekt.

Kurslitteratur och studiematerial

Material enligt lärarens anvisningar.
Referenslitteratur

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering 1, Objektorienterad programmering och design 1 , Laboration 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Självständigt arbete, rapporteringstillfällen och handledning, seminarier.

Utskriven 30 november 2022 kl 10:00