Informationsteknik – Laboration 1

Kurskod I160602
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en fördjupad förståelse för mjukvaruutvecklingsprocessen.
För att uppnå målet skall den studerande:
– ha förmåga att delta i och slutföra ett medelstort mjukvaruutvecklingsprojekt.
– kunna arbeta utgående från en given mjukvaruutvecklingsmetod.
– kunna planera projektets arbetsgång samt genomföra projektet på ett disciplinerat sätt.

Innehåll

Kursen består av ett mjukvaruutvecklingsprojekt som skall göras individuellt eller i grupper om max 2 personer.
Projektet är en praktisk övning i mjukvaruutveckling med inslag från ett flertal olika grundkurser:
Systemutveckling
Problemanalys
Strukturerad programmering
Modulär design
Programmeringsteknik
Dokumentation

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid gruppmöten och seminariepresentationer.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Slutfört och godkänt projekt.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande kan med viss handledning tillämpa tidigare använda programmeringstekniker för att skapa en större applikation.
Den studerande uppvisar ett tillfredsställande arbetssätt och tidsresursering.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande kan med viss handledning sätta sig in i och tillämpa nya programmeringstekniker för att skapa en större applikation.
Den studerande uppvisar ett gott arbetsätt och tidsresursering.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande kan självständigt sätta sig in i och tillämpa nya programmeringstekniker för att skapa en större applikation.
Den studerande uppvisar ett berömligt arbetsätt och tidsresursering.

Kurslitteratur och studiematerial

Enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Programmering 1, Systemutvecklingsmetodik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Lektioner, handledning, gruppmöten, seminariepresentationer.

Totalt 6sp*26.7h/sp=160h
1h Introduktionstillfälle
3h Gruppmöten
30h Handledning
122h Självständigt arbete eller grupparbete
4h Seminariepresentationer

155h / 97% kan utföras på distans.
100% digitalt kursmaterial.

Utskriven 30 november 2022 kl 08:04