Informationsteknik – Programmering 1

Kurskod I160104
Studiepoäng 8
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande procedurell programmering.
För att uppfylla målet skall den studerande:
– förstå sambandet mellan algoritm, källkod och maskinkod
– kunna använda en programmeringsmiljö för att skriva, testa och felsöka dataprogram
– kunna konstruera strukturerade dataprogram bestående av sekvens, val och iteration
– kunna använda räckor och strukturer
– kunna skapa och använda sig av egna funktioner
– kunna använda sig av färdiga programmeringsbibliotek
– kunna använda sig av filhantering för att läsa från och skriva till textfiler

Innehåll

Programmeringsmiljöer, programbibliotek och felsökningshjälpmedel
Analys och strukturering av problem
Datatyper, variabler och operatorer
Kontrollstrukturer
Datastrukturer
Funktioner
Minneshantering
Filhantering

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande kan implementera enkla algoritmer som använder sig av sekvens, val och iteration.
Den studerande kan implementera och anropa funktioner med parametrar och returvärden.
Den studerande kan använda sig av enkla programmeringsbibliotek.
Den studerande kan använda endimensionella räckor.
Den studerande kan använda strukturer som innehåller enkla datatyper.
Den studerande förstår grundprinciperna för minnesadressering med pekare.
Den studerande förstår grundprinciperna för filhantering.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande kan implementera mer komplexa algoritmer och utnyttja olika tekniker för sekvens, val och iteration.
Den studerande kan dela upp ett program i olika funktioner och filer.
Den studerande kan använda flerdimensionella räckor.
Den studerande kan använda nästlade strukturer.
Den studerande kan tillgodogöra sig dokumentation för att kunna använda mer komplexa programmeringsbibliotek.
Den studerande kan använda pekare som funktionsparametrar.
Den studerande kan använda sig av dynamisk minneshantering.
Den studerande kan läsa från och skriva till textfiler som innehåller strukturerad data.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande kan självständigt välja ut och tillämpa programmeringstekniker för att skapa välfungerande och effektiva program.
Den studerande kan självständigt identifiera och skapa genomtänkta funktions- och filindelningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kochan, S. G. (2014). Programming in C. (4th ed.). Addison-Wesley. 525 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter

Totalt 8sp*26.7h/sp=213h
25h Föreläsningar
40h Gemensamma övningar
30h Grupphandledning
114h Självständigt arbete
4h Tentamen

169h / 78% kan utföras på distans.
100% digitalt kursmaterial.

Utskriven 30 september 2023 kl 22:05