Informationsteknik – Databaser

Kurskod I140102
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha förståelse för relationsdatabasers funktion och uppbyggnad samt kunna använda sig av en relationsdatabas för att skapa tabeller och hämta information.
För att uppnå målen skall den studerande kunna:
– redogöra för relationsdatabasens funktionsprinciper
– använda sig av ett databasspråk för att skapa och modifiera databastabeller
– skriva databasfrågor som använder sig av selektion, projektion och join
– skapa lagrade procedurer för återkommande frågor

Innehåll

Databassystems uppbyggnad och funktion
Relationsdatamodellen
Standard Query Language (SQL)

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i relationsdatabasteori.
Den studerande kan skapa databastabeller samt databasfrågor som hämtar data från dessa tabeller.
Den studerande kan skapa en lagrad procedur.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter i relationsdatabasteori.
Den studerande behärskar olika tekniker för att skapa databastabeller samt databasfrågor.
Den studerande kan skapa olika typer av procedurer.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter i relationsdatabasteori.
Den studerande kan skapa komplexa databastabeller samt databasfrågor.
Den studerande kan skapa olika typer av komplexa procedurer.

Kurslitteratur och studiematerial

Connolly, T.M. & Begg, C.E. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management (6th ed.). Addison-Wesley.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5 (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Totalt 6sp*26.7h/sp=160h
20h Föreläsningar
30h Gemensamma övningar
16h Handledning
90h Självständigt arbete
4h Tentamen

126h / 79% kan utföras på distans.
100% digitalt kursmaterial.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:14