Informationsteknik – Matematik 2

Kurskod I000210
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande grafer, träd, kombinatorik och grunder i sannolikhetslära.

Innehåll

– Grafer och träd
– Kombinatorik
– Sannolikhetslära
– Slumpvariabler
– Numeriska beräkningar med Excel och C

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande insikter (1-2)
Känner till grunderna om grafer och träd.
Känner till grunderna i sannolikhetslära.
Kan använda t.ex. Excel för att beräkna sannolikheter.
Känner till grunderna i regressionsanalys.

Bedömningskriterier – goda insikter (3-4)
Är insatt i grafteori och kan utföra relevanta beräkningar
Känner till grunderna i sannolikhetslära och kan lösa
problem med t.ex. Excel.
Är insatt i begreppet regression och kan utföra kurvanpassning av olika modeller.

Bedömningskriterier – utmärkta insikter (5)
Är väl insatt i grafteori och kan utföra analys av komplexa modeller.
Är väl insatt i sannolikhetslära och kan utföra mer avancerade kalkyler.
Kan självständigt utföra kurvanpassningar och regressioner av mera avancerade modeller.

Kurslitteratur och studiematerial

Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.
Material publiceras på kursens hemsida.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. 1-5 (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter.

Utskriven 30 september 2023 kl 23:10