Informationsteknik – Matematik 1

Kurskod I000209
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik,
innefattande algebra, matematiska funktioner, ekvationer och rekursion.

Innehåll

– Mängdlära
– Aritmetik
– Ekvationer
– Relationer och funktioner
– Rekursion och induktion

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Bedömningskriterier – tillfredsställande insikter (1-2)
Har förståelse för begrepp från mängdlära.
Behärskar grundläggande förenkling av enkla matematiska formler och uttryck.
Kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden.
Kan ställa upp och lösa enkla linjära ekvationssystem.
Har förståelse för hur rekursion fungerar.

Bedömningskriterier – goda insikter (3-4)
Kan utforma definitioner och lösa problem m.hj.a. mängdlära.
Behärskar förenkling av matematiska formler och uttryck.
Kan lösa lite mer krävande ekvationer och ekvationssystem.
Har god förståelse av elementära funktioner och linjära samband.
Har god förståelse för hur rekursion och induktionsbevis fungerar.

Bedömningskriterier – utmärkta insikter (5)
Behärskar krävande förenkling av matematiska formler och uttryck.
Kan lösa mera utmanande ekvationer och ekvationssystem.
Kan tillämpa matematiska modeller på olika problemställningar.
Behärskar rekursion och induktionsbevis.

Kurslitteratur och studiematerial

Grassmann, W. & Tremblay, J. (1996). Logic and Discrete Mathematics. A Computer Science Perspective. Prentice Hall. 750 s.
Biggs, N. (2002). Discrete Mathematics. Oxford University Press. 425 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. 1-5 (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och inlämningsuppgifter.

Utskriven 03 december 2022 kl 17:53