Informationsteknik – Hållbarhet

Kurskod E904102
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande ska ha fått en introduktion till den vetenskapliga grunden för hållbarhet samt verktyg för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att den studerande ska ha förmåga att göra grundläggande hållbarhetsanalyser och vara bekväm med grunderna för hur man applicerar systemtänkande och ett strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken.

Innehåll

– miljöarbetets historik
– vetenskaplig definition för hållbarhet
– modell för att arbeta i komplexa system
– grunderna i systemtänkande
– strategisk metod
– ekologisk hållbarhet och de Planetära gränserna
– social hållbarhet och rättvisa i en energiomställning
– hur använder vi våra ytor i ett hållbart samhälle
– förnybar energi och analys utifrån hållbarhetsprinciperna
– praktisk applicering av metod/ analys och problemlösning

Närvaro

Närvaro enligt ansvarig lärares krav.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter enskilt och i grupp

I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med helheten
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande
sammanhang och analytiskt kunna utvärdera resultatet av sina insikter samt förstå hur resultatet kan förbättras
Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsaren tillhandahåller

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordsskala 1-5.

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, workshops, grupparbete, inlämningsuppgifter, inläsning av litteratur varav en del på engelska.

Utskriven 30 november 2022 kl 09:01