Informationsteknik – Företagets inköpsverksamhet

Kurskod B250303
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– redogöra för inköpsarbetets betydelse för företaget
– jämföra och förklara olika synsätt på leverantörsrelationer
– utifrån metoder, strategier och praxis som förekommer inom inköpsarbete uppgöra en inköpsplan för ett företag/organisation
– genomföra en upphandlings olika faser och motivera ställningstaganden som ligger till grund för den.

Innehåll

Betydelsen av inköp, leverantörsförbindelser och leverantörsbedömning, inköpsprocessen, Inköpsplan, förhandlingar, utnyttjande av IT i inköpsarbetet, CSR

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid klassexamination och gästföreläsningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Skriftlig tentamen och inlämningsarbeten samt godkänd insats vid klassexamination. Obligatorisk närvaro vid klassexamination och vid studiebesök.

Kurslitteratur och studiematerial

Weele, A.J.V., & Arbin, Katarina. (2019). Inköp och supply chain management: analys, strategi, planering och praktik (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
E-källor enl. lärares anvisningar

Förkunskaper

Grundkurs i logistik.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Nätbaserad undervisning/närstudieträffar/gästföreläsningar

Utskriven 03 december 2022 kl 18:33