Informationsteknik – Statistik

Kurskod B111502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder
– ha kännedom om olika statistiska analysmetoder
– kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet
– kunna utnyttja statistik i sina studier
– kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor
– kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl
(klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)
– kunna använda Excel för att göra diagram, tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med programmet.

Innehåll

– Statistiska grundbegrepp och metoder
– Tabeller och diagram
– Genomsnitt och spridning
– Korrelation och regression
– Konfidensintervall
– Normalfördelning
– Centrala gränsvärdessatsen
– Statistiska test och hypotesprövning
– Statistik med Excel

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Bedömningskriterier – tillfredsställande insikter (1-2)
Nöjaktiga kunskaper i ämnet.
Inlämningsuppgifterna innehåller de mest grundläggande begreppen.
Online tentamen minst 50% rätt.

Bedömningskriterier – goda insikter (3-4)
Inlämningsuppgifterna är åtminstone till 70% gjorda och har goda motiveringar och förklaringar.
Online tentamen minst 70% rätt.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Inlämningsuppgifterna är fullständigt gjorda och innehåller alla relevanta delar, med utförliga förklaringar och motiveringar.
Online tentamen minst 90% rätt.

Underkänd
Svaga kunskaper i ämnet.
Inlämningsuppgifterna ogjorda/bristfälliga.
Online tentamen mindre än 50% rätt.

Kurslitteratur och studiematerial

Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.
Widjeskog, Ö. (2000). Statistik – en introduktion (4. uppl.). W-Statistik Ab.
Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik (7. uppl.). Natur och Kultur.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. 1-5 (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Utskriven 06 december 2023 kl 05:43