Informationsteknik – Företagsverksamhet och entreprenörskap

Kurskod B110707
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– förstå innebörden av entreprenörskap samt hur en affärsidé/innovation kan på ett hållbart sätt utvecklas till ett vinstgivande företag
– förklara relevanta entreprenörskapsteorier samt ha kännedom om småföretagens speciella problem och tillväxtmöjligheter
– beskriva centrala begrepp i entreprenörskap och regional utveckling med hållbar utveckling beaktat
– känna till de lagar och förordningar som mest påverkar företagandet
– känna till de viktigaste finansieringsformerna och försäkringarna för ett nytt företag
– kunna sätta ihop enklare investerings- och resultatbudgeter

Innehåll

1. Entreprenörskapsteorier
2. Entreprenörskap, lokal utveckling och hållbar utveckling
3. Lagar och förordningar för nya företag
4. Affärsidé och strategi
5. Företagets försäkringar och finansiering
6. Investerings- och resultatbudgetar

Närvaro

Närvaroskyldighet 70 % och 100 % närvaro vid presentation av det egna företagscaset.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Examination

Godkänd närvaro, företagspresentation och inlämningsuppgift.

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1-2)
Studerande kan redogöra för begreppet ”entreprenörskap” och hållbar utveckling.
Studerande kan komma ihåg några av de viktigaste entreprenörskapsteorierna och orsakerna till företagens problem och tillväxtmöjligheter.
Studerande kan komma ihåg några av de viktigaste lagarna och förordningar som påverkar företagens verksamhet.
Studerande känner till vad en vision, affärside, strategi och affärs- och marknadsplan är för något.
Studerande kommer ihåg några av de viktigaste formerna av finansierings- och försäkringslösningar till nya företag samt kan redogöra huvuddragen för hur investerings- och resultatbudgeten ser ut.

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda(3-4)
Studerande kan redogöra för begreppet ”entreprenörskap” och dess betydelse fö och hållbar utveckling.
Studerande kan redogöra för de viktigaste entreprenörskapsteorierna och orsakerna till företagens problem och tillväxtmöjligheter.
Studerande kan redogöra för innehållet av de lagar och förordningar som påverkar företagens verksamhet.
Studerande kan redogöra mer exakt för vad en vision, affärside, strategi och affärs- och marknadsplan är för något.
Studerande kan redogöra för de viktigaste formerna av finansierings- och försäkringslösningarna till nya företag samt kunna huvudprinciperna för hur investerings- och resultatbudgeten ser ut och hur man gör dem.

Bedömningskriterier – berömliga (5)
Studerande kan ledigt och omfattande redogöra för begreppet ”entreprenörskap” och hur företagen kan bidra till hållbar utveckling i samhället.
Studerande känner väl till och kan redogöra omfattande för de viktigaste entreprenörskapsteorierna och orsakerna till företagens problem och tillväxtmöjligheter samt visar förmåga att tillämpa dessa teorier i verklighet.
Studerande känner till alla de lagar och förordningar som påverkar företagens verksamhet och hur de ska beaktas i verkligheten.
Studerande kan ledigt och omfattande redogöra för och skriva en egen vision, affärside, strategi och affärs- och marknadsplan för ett företag.
Studerande känner väl till vilka olika finansierings- och försäkringslösningar som finns till hands och välja den rätta lösningen.
Studerande kan även självständigt skriva ihop en investerings- och resultatbudget.

Kurslitteratur och studiematerial

Samuelsson, Mikael & Söderblom, Anna. (2016). Entreprenörskap: individ, företag, samhälle. Lund:Studentlitteratur.
Kullman, C. & Wik, T-B. (2005). Real Stories of Small Business Success, Trainingmanual. Leonardo da Vinci.
Fernström, Gösta. (2011). Professionellt företagande i besöksnäringen. Stockholm:Fernia Consulting.
Mäkelä, Samu (2009). Introduktion till turistföretagande. Ett kompendium i elektronisk form. Högskolan på Åland.
Artikelsamling.

Förkunskaper

Inga.

Dokumentering

Kursvitsordet noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och ett eget företagscase.

Utskriven 06 december 2023 kl 05:39