Informationsteknik – IT och affärssystem

Kurskod B110606
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– känna till grundläggande egenskaper och begrepp i ett affärssystem och den IT-miljö de fungerar i,
– vara insatt i hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Innehåll

Affärssystem förr och nu, hur har de utvecklats
Upphandling och implementation av affärssystem
Digitaliseringens inverkan på företagens affärssystem
Grundläggande kännedom om begrepp inom IT, hårdvara och mjukvara, systemarkitektur och datasäkerhet
Databaser och dataanalys

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid företagsbesök, seminarier och laborationer

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Godkända inlämningsuppgifter, projektarbeten, seminarier och samt skriftlig tentamen

1-5 (Vid validering bedöms kursen som Godkänd)

Bedömningskriterier – tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande kunskaper i IT och affärssystem
Den studerande kan med viss handledning redogöra för IT och affärssystem
Den studerande har grundläggande kunskaper om hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivisera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Bedömningskriterier – goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda kunskaper i IT och affärssystem
Den studerande har goda färdigheter och kunskaper om hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivisera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Vitsordsskala 1-5
Bedömningskriterier – berömliga (5)
Den studerande har utmärkta kunskaper i IT och affärssystem
Den studerande har utmärkta kunskaper och kan självständigt analysera och redogöra för hur organisationer kan använda sig av IT för att effektivisera, förenkla och koordinera ett företags olika funktioner och processer

Kurslitteratur och studiematerial

Artiklar och material enligt lärares anvisningar
Magnusson, J. & Olsson, B. (2009). Affärssystem. 2. uppl. eller senare. Lund:Studentlitteratur.
Rainer, K. & Cegielski, C. (2013). Introduction to Information Systems. 4th. ed. eller senare. Singapore:Wiley.

Förkunskaper

Grundkurs i logistik, Redovisning 1 och 2, Grundkurs i marknadsföring

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, företagsbesök, projektarbeten, seminarier, inlämningsarbeten

Utskriven 08 december 2023 kl 00:59