Informationsteknik – Cloud Development Laboration

Kurskod I341801
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha kännedom om olika molntjänster, licensmodeller och integrationsmetoder. Studerande kan analysera integrationsmetoder(API) samt integrera olika komponenter till helheter.

Innehåll

Laborationerna innehåller api/swagger, serverless/lambda, tillämpning (exempelvis webshop) samt större helhet/integration och driftsättning/lastbalansering av tjänst i molnmiljö

Närvaro

Presentation av laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Laborationer inklusive skriftlig rapport.

Kurslitteratur och studiematerial

Gilbert J. (2018). Cloud Native Development Patterns and Best Practices. Packt Publishing. 316s
Högskolan tillhandahåller föreläsningsmaterial

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik, Programmering 1, Databaser,Systemutvecklingsmetodik samt Introduction to Cloud Development

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer

Utskriven 05 december 2022 kl 01:03