Informationsteknik – Människa-datorinteraktion

Kurskod I180202
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper om människa-datorinteraktion (MDI). Den studerande skall ha vissa kunskaper i kognitionspsykologi och interaktiv multimedia (IMM). En del av kursen ägnas åt studier av gränssnittsutformning.

After the course, the student should have fundamental knowledge about human-computer interaction (HCI). The student should also have some basic knowledge about kognitive psychology, and interaktiv multimedia (IMM). Parts of the course are dedicated to studies of user interface design.

Innehåll

– Kognition
– Perception
– Metod
– Gränssnittsutformning
– Introduktion till teorier för gränssnittsutformning
– Mänskliga egenskaper överförda på interaktionsdesign
– Gränssnittet i relation till tillämpningen
– Praktisk gränssnittsutformning
– Knappar, menyer, dialoger
– Icke-sekvensiella interaktionsformer
– Experimentella interaktionsformer
– Översikt över problemområden inom MMI
– Verksamhets- och individanpassade gränssnitt
– Intelligenta gränssnitt

– Cognition
– Perception
– Method
– User Interface Design
– Introduction to theories about user interface design
– Human factors applied to interaction design
– The interface and its relation to the application
– Practical user interface design
– Buttons, menus, dialogues
– Non-sequential interaction paradigms.
– Experimental forms of interaction
– Overview over problem areas within HCI
– Interfaces adapted to context and individual
– Intelligent interfaces

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

Written exam, assignments and seminars.

Kurslitteratur och studiematerial

Oestreicher, L. (2007). Dumma användare, finns de?

Oestreicher, L. (2018). Stupid user’s – Do they exist?

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik

Introduction to information technology

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card. U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer samt redovisning av inlämningsuppgifter i seminarieform.

Lectures, lessons, labs, and seminars for the presentation of assignments.
Materials for self-tutoring will also be provided for some parts of the course.

Utskriven 07 december 2022 kl 19:37