Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 2

Kurskod I161003
Studiepoäng 7
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande besitta mångsidiga kunskaper inom objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– skapa en objektorienterad design på olika abstraktionsnivåer och visualisera dessa med Unified Modeling Language (UML)
– identifiera och tillämpa designmönster
– implementera en större objektorienterad design med hjälp av ett objektorienterat språk
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för användargränssnitt och grafik
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för parallell programmering

Innehåll

Arkitektur- och komponentdesign
Unified Modeling Language (UML)
Designmönster
Objektorienterad programmering
Händelsestyrd programmering
Grafikprogrammering
Parallell (concurrent) programmering

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter och kursprojekt.

Kurslitteratur och studiematerial

Bevis, T. (2012). Java design patterns essentials. (2 ed.). Ability First Limited. 264 s.
Bloch, J. (2017). Effective Java (3 ed.). Addison-Wesley. 416 s.
Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications (3 ed.). Addison-Wesley. 720 s.
Gamma, E. et al. (1995). Design Patterns: elements of reusable object-oriented software. Addison Wesley. 416s.
Schildt, H. (2021). Java: The Complete Reference (12 ed.). McGraw-Hill Education. 1280 s.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 05 december 2022 kl 00:32