Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 1

Kurskod I160903
Studiepoäng 8
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grundläggande objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– redogöra för objektorienterade grundbegrepp
– utgående från en kravbeskrivning skapa en objektorienterad design med låg koppling och hög sammanhållning
– använda sig av Unified Modeling Language (UML) för att visualisera en objektorienterad design
– använda sig av vanliga designmönster för objektorienterad design
– implementera en avgränsad objektorienterad design med hjälp av ett objektorienterat språk
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för datastrukturer
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för undantagshantering
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för hantering av in- och utdata
– använda sig av CASE-verktyg för design, implementation och test

Innehåll

Klass- och objektmodellen
Identifikation av klasser
Beroenden mellan klasser
Unified Modeling Language (UML)
Designmönster
Objektorienterad programmering
Datastrukturer
Undantagshantering
Hantering av in- och utdata via strömmar
CASE-verktyg

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Bevis, T. (2012). Java Design Patterns Essentials (2. ed.). Ability First. 264 s.
Bloch, J. (2017). Effective Java (3. ed.). Addison-Wesley. 416 s.
Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications (3. ed.). Addison-Wesley. 720 s.
Gamma, E. et al (1995). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison Wesley. 416 s.
Schildt, H. (2021). Java: The Complete Reference (12. ed.). McGraw-Hill Education. 1280 s.

Förkunskaper

Programmering 1, Datastrukturer och algoritmer, Systemutvecklingsmetodik.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Totalt 8sp*26.7h/sp=213h
28h Föreläsningar
20h Gemensamma övningar
32h Handledning
133h Självständigt arbete
4h Tentamen

209h / 98% kan utföras på distans.
100% digitalt kursmaterial

Utskriven 06 december 2023 kl 06:27