Informationsteknik – Matematisk modellering 2

Kurskod I150104
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” och kunna utnyttja matematiska metoder för att beskriva, förstå och analysera olika tekniska system samt bättre tillägna sig teknisk litteratur.

Innehåll

Matematik:
– Integrering
– Differentialekvationer
– LaPlace-transformen
– Statistik, fördelningsfunktioner och statistisk behandling av data

Översiktlig behandling av fysikaliska grundprinciper för modellering av tekniska system, Kirchoffs lagar, termodynamik, mekanik, etc.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända tentamina och godkända räkneövningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Croft, A., Davison, R. & Hargreaves, M. (2012). Engineering Mathematics, A Modern Foundation for Electronic, Electrical and Systems Engineers, 4th Ed. Harlow: Prentice Hall
Valda delar från:
Ljung, L. & Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
Manualer, särskilda anvisningar.

Förkunskaper

Matematisk modellering 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med övningsuppgifter.

Utskriven 08 december 2023 kl 01:26