Informationsteknik – Multimedia

Kurskod I140703
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska de väsentligaste principerna för digitalisering av olika media samt förstå på vilket sätt olika media kan presenteras digitalt. Den studerande ska också behärska de centrala metoderna för bearbetning och framställning av olika typer av multimedia.
För att uppfylla målet ska den studerande:
– Kunna planera framställningen av multimediala produktioner
– Kunna välja rätt verktyg och systematiska arbetsmetoder för ändamålet
– Förstå och kunna tillämpa principer för design
– Behärska effektiv utformning och distribution av multimedia

Innehåll

Kursen fokuserar teoretiskt och praktiskt på de fem centrala elementen inom arbete med multimedia – bild, text, animationer, ljud och video. Kursen omfattar planering, utformning, design och distribution av multimediaproduktioner. I kursen används Adobe Creative Suite som lärmiljö.
– Standarder
– Presentation av text, teckenuppsättningar, typsnitt
– Presentation av bild, pixelgrafik och vektorgrafik
– Färgmodeller
– Presentation av ljud
– Sampling, kvantifiering
– Digitala tekniker för rörliga bilder, animationer
– Video
– Interaktivitet
– Komprimering

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av projektuppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända projektuppgifter.

Vitsordsskalan 1-5 utgörs av bedömningskriterierna:

Tillfredsställande – synnerligen tillfredsställande (1 – 2)
Den studerande har grundläggande insikter i utformning av olika typer av multimedia.
Den studerande har grundläggande kunskap om digital presentation och kan utföra grundläggande bearbetning av olika typer av multimedia.

Goda – synnerligen goda (3 – 4)
Den studerande har goda insikter i utformning och distribution av olika typer av multimedia.
Den studerande kan planera arbetet och behärskar systematiska arbetsmetoder för framtagning och utformning av olika typer av multimedia.

Berömliga (5)
Den studerande har utmärkta insikter i utformning och distribution av olika typer av multimedia.
Den studerande kan skapa avancerade framställningar av olika typer av multimedia, samt förstår och kan tillämpa principerna för design.

Kurslitteratur och studiematerial

Savage, T.M. & Vogel, K.E. (2014). An Introduction to Digital Multimedia (2nd Ed.). Jones and Barlett Learning.

Wikibooks:
https://en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Computer_Information_Systems/Multimedia

Dokumentering

Godkänt vitsord 1-5 noteras i studiekort (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projektuppgifter.

Utskriven 05 december 2022 kl 00:41