Informationsteknik – Datakommunikation

Kurskod I140302
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha goda kunskaper om problemställningar och lösningar vid överföring av data i lokala och globala nät.

Innehåll

– Nätverksarkitektur
– Transmissionsteknik
– Paketväxling
– Nätverkskomponenter
– Protokoll, TCP/UDP/IP
– Lokala nät & internets
– Brandväggar
– Historik

Närvaro

laborationer, presentationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Kihl, M. & Andersson, J. A. (2020). Datakommunikation och nätverk. Studentlitteratur. 345 s.
Peterson, L.L. & Davie, B.S. (2007). Computer Networks: A Systems Approach. Morgan-Kaufmann. 806 s.

Förkunskaper

Introduktion till informationsteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer, presentationer.

Utskriven 06 december 2023 kl 07:23