Informationsteknik – Operativsystem

Kurskod I140203
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha en grundläggande förståelse för hur datorhårdvara fungerar, känna till operativsystemets funktioner samt designen och uppbyggnaden av olika operativsystem. För att uppfylla målet skall den studerande:
– detaljerat kunna beskriva arkitekturen i en typisk modern PC
– kunna redogöra för de olika ansvarsområdena i ett operativsystem
– känna till och kunna beskriva de tekniker och algoritmer som används i operativsystem
– kunna utnyttja kunskapen till att resonera kring, lösa problem och utföra uppgifter inom området
– på programmatisk väg kunna utföra simuleringar av olika händelseförlopp i ett operativsystem
– kunna använda virtualiseringsteknik för operativsystem
-känna till containers och dess användningsområde

Innehåll

Datorarkitektur
Operativsystemets funktioner
Processer
Samtidighet (”concurrency”)
Minneshantering
Skedulering
Input/Output
Virtualisering
Säkerhet

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid genomgång av uppgifter.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter, laborationer samt skriftliga tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Arpaci-Dusseau,R.H. & Arpaci-Dusseau, A.C. (2018). Operating Systems: Three Easy Pieces. Arpaci-Dusseau Books. https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/

Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

Förkunskaper

Systemutvecklingsmetodik, Programmering1.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och arbetsuppgifter, laborationer

Utskriven 05 december 2022 kl 00:03