Informationsteknik – Matematik 2

Kurskod I000208
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper i diskret matematik anpassade för studier i informationsteknik, innefattande grafer, träd, kombinatorik och grunder i sannolikhetslära.

Innehåll

– Grafer och träd
– Kombinatorik
– Sannolikhetslära
– Slumpvariabler
– Numeriska beräkningar med Excel och C

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Körner, S. & Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, redovisning av inlämningsuppgifter.

Utskriven 03 december 2022 kl 21:00