Informationsteknik – Statistik

Kurskod B111501
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder
– ha kännedom om olika statistiska analysmetoder
– kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet
– kunna utnyttja statistik i sina studier
– kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor
– kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl
(klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)
– kunna använda Excel och SPSS för att göra diagram och tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med dataprogrammen.

Innehåll

– Statistiska grundbegrepp och metoder
– Tabeller och diagram
– Genomsnitt och spridning
– Korrelation och regression
– Konfidensintervall
– Normalfördelning
– Statistiska test och hypotesprövning
– Statistik med Excel
– Statistik med SPSS

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Körner, S., Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder. Studentlitteratur.
Widjeskog, Ö. (2000). Statistik – en introduktion. Fjärde upplagan. W-Statistik Ab.
Byström, J. (1998). Grundkurs i statistik. Natur och Kultur.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, inlämningsuppgifter

Utskriven 08 december 2023 kl 02:22