Informationsteknik – Engelska 1

Kurskod Y031203
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande:
– kunna diskutera sitt studieprogram, sina framtidsplaner och sin
arbetslivserfarenhet.
– kunna hitta information på engelska på Internet och i databaser inom sin bransch
och motivera sina val källkritiskt.
– kunna läsa vetenskaplig text på engelska samt skriva referat och
sammanställningar.
– kunna presentera sig själv och sina ämneskunskaper muntligt och skriftligt på
lämplig stilnivå

Upon completion of the course, students should:
– be able to discuss their study program, their plans for the future and their
work.
– be able to find information in English on the Internet and in databases
and motivate their choices critically
– be able to read scientific text in English as well as to write summaries of texts
– be able to present themselves and their subject knowledge verbally and in writing
in appropriate style

Contents

Läsning av vetenskaplig text, användning av Internetbaserade resurser, muntlig och
skriftlig presentation, källkritik.

Reading of scientific text, use of Internet-based resources, oral and
written presentation, source criticism.

Attendance

Attendance required according to assignments

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Descriptive assessment

Tentamen och uppgifter inlämnade i tid

Final exam and assignments submitted in time

Material

Allmänvetenskapliga artiklar, facktidskrifter och webbplatser.

General articles, journals and websites.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skalan VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, muntlig och skriftlig presentation av material relaterade till det egna
studieprogrammet, läsning och utvärdering av andra studerandes texter, gruppdiskussioner
och -uppgifter, branschkontakter.

Lectures, oral and written presentation of material related to one’s own
study program, reading and evaluation of other students’ texts, group discussions
and tasks, business contacts.

Utskriven 01 november 2020 kl 00:25