Informationsteknik – Grundläggande forskningsmetodik

Kurskod Y010404
Studiepoäng 2
Goals

Målet med kursen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunskap om samhällvetenskapliga metoder.
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– beskriva olika vetenskapstraditioner och begrepp
– förklara skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
-förklara forskningsprocessens steg
– formulera problem, syfte och frågeställningar

Contents

Vetenskapens vardag diskuteras och forskningsprocessen genomgås från idé/frågeställning till färdig vetenskaplig publikation. Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningsprocessen i samhällsvetenskaplig forskning.Kursen omfattar grunderna i att skriva ett vetenskapligt arbete.

Attendance

Obligatorisk närvaro kan förekomma.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Proejktplan för examensarbetet presenteras skrifligt säväl muntligt.

Material

Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber
Olsson, H & sörensen, S (2011). Forskningsprocessen. Kalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:17