Informationsteknik – Cross-Platform Mobile Applications

Kurskod I341502
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna utveckla en plattformsoberoende mobil applikation med hjälp av React Native.
För att uppfylla målet skall den studerande
– ha insikt i möjigheter och begränsningar med plattformsoberoende mobil utveckling
– kunna designa en applikation som kan användas i olika mobila operativsystem
– kunna implementera applikationen med hjälp av lämpliga utvecklingsverktyg

After completion of the course the student should be able to develop a cross-platform mobile application with React Native.
To comply with the learning outcomes the student is expected to
– be aware of possibilities and limitations of cross-platform mobile development
– be able to design a cross-platform mobile application
– be able to implement the application using appropriate development tools

Innehåll

Utvecklingsverktyg för plattformsoberoende mobila applikationer
Designprinciper och arkitekturlösningar för React och React Native gällande
– användargränssnitt
– datalagring
– datakommunikation

Development tools for cross-platform development
Design principles and architectural patterns for React och React Native regarding
– user interfaces
– data persistence
– data communication

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Obligatory presence at laboratory sessions and reviews of the assignments.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända inlämningsuppgifter.

Passed assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokumentation och tutorials enligt lärarens anvisningar.

Documentation and tutorials according to teacher’s directions.

Förkunskaper

Objektorienterad programmering och design 1, Frontend.

Object-Oriented Programming and Design 1, Frontend.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.
U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Lectures, laboratory sessions and assignments.

Utskriven 30 september 2023 kl 23:13