Informationsteknik – Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen

Kurskod I340601
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

– känna till en arbetsgrupps och ett teams utvecklingscykel
– vara medveten om det som kännetecknar det goda teamets och gruppens förutsättningar och arbetsmiljö
– ha en klarare bild av sig själv som teammedlem
– se vilket chefs- och ledarskap som är kopplat till den goda respektive dysfunktionella gruppen

After having finished the course the student should be able to:

– be aware of the team’s developmental cycle
– be aware of what distinguishes the good team, its preconditions and working environment
– have a clearer self-image of being a team member
– see what sort of management is linked to the successful but also the dysfunctional group

Innehåll

– grupputveckling
– grupputvecklingsstrategier
– grupprelaterad självkännedom
– personalledning

– team development
– team development strategies
– group-related self awareness
– staff management

Närvaro

Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen.

Active when present and mandatory attendance at especially mentioned dates.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkänd intervju- och gruppuppgift.

Passed interview and group assignment.

Kurslitteratur och studiematerial

Wheelan, Susan A. (2016). Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur.

Wheelan, Susan A. (2013). Creating effective Teams. SAGE.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

The grade is noted in the study card. Failed, Passed or Passed with Distinction (when validating the grade used is Passed).

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussion och praktiska övningar.

Lectures, work group, projects, discussion and practical training.

Utskriven 03 december 2022 kl 20:35