Informationsteknik – Databasdesign

Kurskod I180402
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna konstruera relationsdatabaser på ett metodiskt och effektivt sätt samt känna till designprinciper för icke-relationella och distribuerade databaser.
För att uppfylla målen skall den studerande kunna:
– utveckla en relationsdatabas från en konceptuell modell till en fysisk design
– skapa ER-modeller
– normalisera en databas
– skapa tabellindex
– redogöra för grundläggande principer för konstruktion av icke-relationella databaser (NoSQL)
– redogöra för grundläggande principer för konstruktion av distribuerade databaser
– avgöra och motivera hurudana designmetoder och databastyper som lämpar sig för olika databasdomäner

After completion of the course the student is expected to be able to construct relational databases in a methodical and effective way as well as knowing the design principles of non-relational and distributed databases.
To comply with the learning outcomes the student is expected to be able to:
– develop a relational database from a conceptual model to a physical design
– create ER-models
– normalize a database
– create table indexes
– describe basic principles for construction of non-relational databases (NoSQL)
– describe basic principles for construction of distributed databases
– determine and motivate which design methods and database types are suitable for different
database domains.

Innehåll

Kravanalys för databaser
Konceptuell databasdesign
Logisk databasdesign
Fysisk databasdesign
Icke-relationella databaser (NoSQL)
Distribuerade databaser

Requirement analysis for databases
Conceptual database design
Logical database design
Physical database design
Non-relational databases (NoSQL)
Distributed databases

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Obligatory presence at laboratory sessions and reviews of the assignments.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Written exam and passed assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Connolly, T.M. & Begg, C.E. (2014). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 6. ed. Boston: Addison-Wesley. 1281 s.
Sadalage, P.J. & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley. 192 s.

Förkunskaper

Databaser, Systemutvecklingsmetodik.

Databases and System Development Techniques

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Passed grade will be noted in the study card.
U=Fail, G=Pass. VG=Pass with distinction
For validation the grade G, pass, will be used.

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Lectures, laboratory sessions and assignments.

Utskriven 09 december 2022 kl 03:23