Informationsteknik – Objektorienterad programmering och design 2

Kurskod I161002
Studiepoäng 7 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande besitta mångsidiga kunskaper inom objektorienterad mjukvaruutveckling.
För att uppnå detta mål skall den studerande kunna:
– skapa en objektorienterad design på olika abstraktionsnivåer och visualisera dessa med Unified Modeling Language (UML)
– identifiera och tillämpa designmönster
– implementera en större objektorienterad design med hjälp av ett objektorienterat språk
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för användargränssnitt och grafik
– använda sig av objektorienterade abstraktioner för parallell programmering

Contents

Arkitektur- och komponentdesign
Unified Modeling Language (UML)
Designmönster
Objektorienterad programmering
Händelsestyrd programmering
Grafikprogrammering
Parallell (concurrent) programmering

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter och kursprojekt.

Material

Bevis, T. (2012). Java design patterns essentials. (2. ed.). Essex: Ability First Limited. 264 s.
Bloch, J. (2017). Effective Java. Boston:Addison-Wesley. 416 s.
Booch, G. et al. (2007). Object-oriented analysis and design with applications. (3. ed.). Boston: Addison-Wesley. 720 s.
Deitel, P. & Deitel, H. (2014). Java SE 8 For Programmers. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 1043 s.
Gamma, E. et al (1995). Design Patterns: elements of reusable object-oriented software. Boston, Mass: Addison Wesley. 416s.

Prerequisite

Objektorienterad programmering och design 1.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 17:06