Informationsteknik – Matematisk modellering 1

Kurskod I150103
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” och kunna utnyttja matematiska metoder för att beskriva, förstå och analysera olika tekniska system samt bättre tillägna sig teknisk litteratur.

After completing the course, the student can use mathematical methods for describing, understanding and analysing simple engineering systems. The student is also better for prepared reading books in engineering.

Innehåll

Matematik:
– Grundläggande algebra, ekvationer
– Funktioner, trigonometriska funktioner
– Komplexa tal
– Vektorer, matriser, ekvationssystem
– Derivering

Översiktlig behandling av fysikaliska grundprinciper för modellering av tekniska system, Kirchhoffs lagar, termodynamik, mekanik, etc.

Mathematics:
– Basics in algebra, equations
– Engineering functions, trigonometric functions,
– Complex numbers
– Vectors, linear algebra, matrices, systems of equations
– Differential calculus

Introduction to first-principles modelling of engineering systems, Kirchhoff’s laws, thermodynamics, mechanics, etc.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Informationsteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Godkända tentamina och godkända räkneövningar. Approved exams and assignments.

Kurslitteratur och studiematerial

Croft, A., Davison, R. & Hargreaves, M. (2012) Engineering Mathematics, A Modern Foundation for Electronic, Electrical and Systems Engineers, 4th Ed. Harlow: Prentice Hall

Valda delar från/Selections from (explained in English as needed):
Ljung, L. & Glad, T. (2004) Modellbygge och simulering. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar varvade med övningsuppgifter. Lectures, exercises and assignments.

Utskriven 06 december 2023 kl 07:21