Informationsteknik – Introduktion till informationsteknik

Kurskod I000104
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kännedom om grundläggande begrepp och tekniska lösningar inom dataområdet samt behärska användningen av programvara för skapande av elektroniska dokument.
För att uppfylla målet ska den studerande självständigt kunna skapa flersidiga dokument genom användning av applikationer för
– ordbehandling
– elektroniskt kalkylprogram
– presentationprogramvara
– versionshanteringsprogram
samt självständigt kunna skapa enklare protoyper
– genom programmering med hjälp av grafiskt gränssnitt
– för en webbsida

Contents

Introduktion till informationsteknik
Algoritmer
Hårdvara
Datorns historia
Datorns arkitektur
Lågnivå- och högnivåspråk
Användning av applikationsprogram
Utveckling av programkod

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer samt vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifter.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Godkända inlämningsuppgifter.

Material

Schneider, G. M. & Gersting, J. L. (2019). Invitation to Computer Science. (8. ed.) Boston: Course Technology, Cengage Learning. 912 s.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:23