Informationsteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124103
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera dynamiska matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av numeriska verktyg för analys och simulering

Contents

Grundläggande fysikaliska samband
Balansekvationer: massbalans, energibalans och kraftbalans.
Konstitutiva relationer.
Kirchoffs lagar, passiva komponenter, elektriska nät och differentialekvationer.
Laplace-transformen som verktyg för differentialekvationer.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Analytiska och numeriska lösningar för elektriska nät.
Utvärdering av modeller.
Tillämpningar och praktiska exeperiment.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och/eller godkända övningar.

Material

Ljung, L. och Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Prerequisite

Programmering, Teoretisk elteknik, Reglerteknik 1, Introduktion till teknisk mjukvara, Matematik 4, Fysik 1.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort

Teaching methods

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, tentamen/projektuppgifter.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 12:05