Informationsteknik – Handelsmatematik

Kurskod B110903
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna tillämpa de matematiska metoder som behövs inom handel och affärsliv
– kunna tillämpa sammansatt ränteräkning på ekonomiska problem, samt matematiska metoder för investeringskalkyler
– behärska linjär optimering för att maximera vinster med två eller flera variabler
– kunna sammanställa rapporter med utvärdering, tabeller och diagram med hjälp av Excel.

Innehåll

Ekonomiska funktioner, skatteberäkningar, valutaräkning, avbetalningsköp, ränteräkning, sammansatt ränteräkning, lånekalkyler, investeringskalkyler. De tre senaste punkterna tillämpas på Excel. Linjär optimering för två variabler, utökat med problemlösning i Excel med många variabler.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Tentamina och inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Karjalainen, L. (2017). Matematik inom företagsekonomi. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Undervisningsmaterial
Material för Excel-övningar samt extra övningsuppgifter (högskolan tillhandahåller)

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, Excel-övningar, litteraturstudier och övningsarbeten.

Utskriven 09 december 2022 kl 05:27