Informationsteknik – Studieteknik och vetenskapligt skrivande

Kurskod R011201
Studiepoäng 2
Goals

Lärandemål:
Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen
1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande,
2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan 3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

Contents

År 1 Vetenskapligt skrivande (2 sp):
grundläggande studieteknik, bibliotekskunskap och informationssökning
grundläggande presentationsteknik
grundläggande datoranvändning,olika program (google Docs) och textproduktion
principer för vetenskaplig rapport- och uppsatsskrivning
språkriktighet och stil
att behandla källor, citera, hänvisa och upprätta referenser

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Material

Backman, Jarl. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Rienecker, Lotte. (2016). Problemformulering. Stockholm: Liber.
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter.(2012). Klara dina studier – handbok för studenter på universitet och högskola. Stockholm: Liber.
Skrivguide för Högskolan på Åland.

Referenslitteratur:
Klingberg, Torsten. (2011). Den lärande hjärnan. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur.
Tebelius Bodin, Anna. (2010). 101 tips för framgångsrika studier. Stockholm: Hjärna utbildning.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 14:56